Om oss

IAL är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för en fredlig värld. IAL anser att en fredlig värld kännetecknas av att: konflikter löses på annat sätt än med våld; alla resurser fördelas på ett rättvist sätt; samhällets utveckling genomsyras av insikten om alla människors lika
värde och rättigheter, samt insikten om att människan är beroende av det globala ekologiska sammanhang som hon ingår i. IAL tror att alla människor har förmågan att leva tillsammans i ömsesidig respekt och utan att tillgripa någon form av våld för att lösa konflikter och att en fredlig värld således är möjlig. IAL tror att en fredlig värld är möjlig endast om enskilda människors tankar och handlingar präglas av respekt och medkänsla. IAL tror att detta är liktydigt med en ömsesidig förståelse mellan människor med olika kulturell, religiös, social och politisk bakgrund och i övrigt olika förutsättningar, samt en förståelse för människans plats i – och beroende av – naturen och
ekosystemen. Det är därför IALs målsättning att verka för att utveckla en sådan förståelse. Vi tror att en sådan förståelse bäst skapas genom att människor möts över alla former av gränser, och får personlig erfarenhet av att arbeta, lära och leva tillsammans. Det är därför IALs huvudsakliga arbetssätt att
arrangera internationella volontärläger i Sverige och att förmedla deltagare till internationella volontärläger i andra länder, samt att främja gemensamt volontärarbete generellt.